Tech

Nhạc Cụ Chơi Bằng Thị Giác Đã Được Phát Minh
Tech

Nhạc Cụ Chơi Bằng Thị Giác Đã Được Phát Minh

Zacharías Vamvakousis, một nhạc sĩ và nhà phát triển phần mềm, đã tạo ra một phần mềm tên là EyeHarp - thứ cho phép những người nhạc công khuyết tật chơi nhạc bằng thị giác của họ.